Nápověda
Úvod

Aplikace zahrnuje tyto funkce:

 • Zobrazování údajů evidovaných Správcem o domech a prostorech, ke kterým má přihlášený uživatel nastaven přístup.

 • Komunikaci mezi Správcem a Uživateli prostor formou podávání žádostí (např. nahlášení spolubydlících, změna způsobů platby apod.).

 • Zástupci domů mohou prostřednictvím aplikace vyřizovat požadavky na údržbu domů se sledování stavu vyřízení tohoto požadavku Sprácem a dodavatelem.

 • Dovoluje Zástupům domů schvalovat dokumenty a požadavky zaevidované Správcem nebo uživateli prostor (např. faktury, požadavky na údržbu a pod.)

 • Správce může také zasílat jednotlivým uživatelům aplikace zprávy související se správou objektů.

 • Aplikace dovoluje interní komunikaci domu mezi Zástupci domu (výborem SA/SV) a uživateli jednotlivých jednotek.

Zástupcem domu je myšlen funkcionář SA/SVJ, který je určen k zastupování Vašeho domu (členové výboru SA/SV).

Správcem je myšlena správní firma, bytové družstvo, které poskytuje správu Vašemu domu.

Uživatel prostoru, obyvatel domu.
Menu systém
Zobrazování informací o prostorech

Níže uvedené volby zobrazují detailní informace o přítupných prostorech a jejich správě.
Volba aktuálního prostoru


Jsou zobrazeny prostory, ke kterým máte nastaven přístup.

Firma
Zvolte právní subjekt přístupného domu SVJ/BD.

Dům
Volba domu, který patří do vybraného SVJ/BD

Prostor
Volba prostoru, který patří do zvoleného domu

Pro změnu vybraného prostoru musíte vždy potvrdit volbu VYBRAT.Detail prostoru

Údaje evidované správcem k zobrazenému prostoru.


Kontaktní udaje uživatele prostoru

Kontaktní údaje zobrazovaného prostoru.

Kontaktní adresa
Adresa sloužící k zasílání korespondence - může být rozdílná od adresy prostoru.

Telefon, Mobil, Email
Údaje sloužící správci případně funkcionářům domu, aby Vás mohli kontaktovat v případě potřeby.

Pokud některé údaje neodpovídají skutečnosti, zašlete žádost o jejich změnu.
Viz. volba hlavního menu Podání žádosti..

Spolubydlící uživatele prostoru

Spolubydlící osoby.

Volba zobrazuje spolubydlící osoby prostoru.

Pokud některé údaje neodpovídají skutečnosti, zašlete žádost o jejich změnu.
Viz. volba hlavního menu Podání žádosti..

Údaje o platbách uživatele prostoru

Stav salda uživatele.
Sumář stavu salda prostoru a aktuálního uživatele.
Minus je dluh.

Předpis.
Celková výše měsíčního předpisu zálohových plateb za užívání prostoru.

Kliknutím na ikonu Lupa lze zobrazit detailní informace k dané kategorii.
Předpis zálohových plateb prostoru

Volba zobrazuje Váši aktuální měsíční platbu za užívání nastaveného prostoru.
Částka k platbě je v řádku Celkem.
V dolní části je uveden účet, na který je nutno částku zaslat.

Tisk PDF
Tiskne formulář s předpisem aktuální měsíční platby.

QR kód pro platbu
Zobrazuje QR kód s platebními pokyny.
Slouží pro sejmutí kódu pro potřeby odeslání platby z bankovní aplikace mobilního telefonu.
Pohledávky a úhrady

Stav salda aktuálního uživatele.

Jsou zobrazeny detailní stavy sald sledovaných pohledávek pro prostor a aktuálního uživatele.
Pro každou pohledávku je zobrazeno detailní saldo poslední 12 období (pokud existují).
Pohledávku po splatnosti již měly být uhrazeny.
Pohledávku před splatností by měly být v budoucnu uhrazeny do datumu splatnosti.

Popis hodnot tabulky.

Počáteční stav.
Stav salda pohledávka v předchozích období.

Období.
Účetní období pohledávky.

Splatnost do.
Den do kdy je Účetní období pohledávky.

Částka pohledávky.
Požadadovaná částka, které by měla být v daném období uhrazena.

Datum úhrady.
Požadadovaná částka, které by měla být v daném období uhrazena.

Zaplaceno.
Skutečně zaplacená uživatelem prostoru.

Přířazeno.
Částka přiřazená správcem na úhradu pohledávky. Pokud se čáska liší od hodnoty Zaplaceno
je to většínou v případu, že jste nezaplatili přesnou částu pohledávky a Vaše platba byla rozepsána na několik pohledávek.

Bilance.
Stav salda pojednotlivých obdobích. V posledním řádku je konečný stav pohledávky daného prostoru.
(Minus je dluh).

Přehled plateb prostoru

Úhrady.

Je zobrazen přehled plateb za posledních 12 období na zobrazovaný prostor.
Přehled slouží pro kontrolu uživatele prostoru, zda byla jeho platba zaevidována u správce.

Popis hodnot tabulky.

Datum platby.
Datum kdy byla platba provedena.

Přijatá částka.
Skutečně zaplacená částka.

Způsob platby
Určuje jakým způsobem byla plaby zaslána
např. SIPO, Banka , Sporožiro a pod..

Určení platby.
Typ pohledávky, na který byla platba přiřazena.

Období pohledávky.
Účetní období pohledávky.

Úhrada.
Částka přiřazená správcem na úhradu pohledávky. Pokud se čáska liší od hodnoty Přijatá částka
je to většinou v případu, že jste nezaplatili přesnou částu pohledávky a
Vaše platba byla rozepsána na několik pohledávek.
Vyúčtování zálohový plateb prostoru

Volba zobrazuje vyúčtování zálohových plateb za zvolený rok.
Údaje v záložce zobrazují výsledky ročního vyúčtování jednotlivých zálohových poplatků.
Tato volba slouží k jednoduchému zobrazení výsledků vyúčtování a neobsahují kompletní údaje nutné pro kontrollu výpočtu.
Detailní údaje o vyúčtování jsou součástí papírového dokumentu, který k vyúčtování obdržíte.

Lze zobrazit výsledky ročního vyúčtování několik let zpět.
Jsou zobrazeny výsledky jen pro přihlášeného uživatele prostoru.
Jsou tedy zobrazeny jen roky vyúčtování po které uživatel v jednotce bydlel.

Rok vyúčtování
V rozbalovacím combu zvolte rok, za který chcete údaje o vyúčtování zobrazit.

Období vyúčtová
Zobrazuje období vyúčtování. Pokud uživatel jednotku užíval jen část roku je zobrazeno zkrácené období.

Typ vyúčtování
Standardní hodnota je Řádné vyúčtování. Pokud bylo vypracováno v daném období Opravné vyúčtování , může být v rámci roku zobrazeno několik vyúčtování

Osoboměsíce
Součet osob v bydlících v jednotce jednotlivých měsících za vyúčtované období

Popis hodnot tabulky.

Poplatek.
Název sledovaného poplatku.
Nezaplacené zálohy. Pokud uživatel nezaplatil všechny předepsané zálohy je vložen tento řádek.

Koeficient.
Koeficient podle kterého je náklad na prostor rozpočítán. Koficient může být např. spotřeba [m3], plocha [m2] , jiný koeficient...
Některé poplatky např. Ohřev, Teplo nemusí mít uveden koeficient. Tyto poplatky mohou být vypočteny externím rozúčtovatelem a detailní koeficienty jsou součástí přílohy k vyúčtování.

Záloha.
Předpisové zálohy plateb za sledované období, které měl uživatel uhradit.
Pokud nebyly uhrazeny všechny předpisové platby, je uveden řádek, který vyčíslí celkovou hodnotu nezaplacených záloh a zahrne je do celkového výsledku.

Náklad.
Skutečný náklad poplatku za sledované období rozpočetný na sledovanou jednotku podle zákonných pravidel .

Výsledek.
Rozdíl mezi sloupcem Záloha a Náklad. Kladná hodnota je přeplatek, záporná hodnota je nedoplatek.

Celkem.
Výsledek ročního vyúčtování. Součet výsledků jednotlivých výše uvedených řádků. Kladná hodnota je přeplatek, záporná hodnota je nedoplatek.
Spotřeby energií

Volba zobrazuje spotřeby jednotlivých evidovaných odběrných míst.

Význam polí v tabulce:
 • Počátek k. Datum počátečního stavu odečtu měřiče.

 • Počáteční stav. Naměřený stav měřiče na počátku sledovaného období.

 • Konec k. Datum konečného stavu odečtu měřiče.

 • Koncový stav. Naměřený stav měřiče na konci sledovaného období.

 • Korekce. Hodnota upravující konečnou spotřebu z důvodů např. nefunkčnosti měřiče.

 • Spotřeba. Spotřeba měřiče za sledované období.
Dokumenty.

Volba Dokumenty zobrazuje dokumenty související se správou domu.
Mohou být zobrazeny dokumenty pro dům případně pro zobrazený prostor.

Typicky jde např. o:
 • průkazy energetické náročnosti budovy
 • smlouvy o dílo
 • smlouva o správě
 • prohlášení vklastníka apod.

Dokumenty jsou prezentovány ve stromové struktuře.
Všichni uživatelé mohou vidět dokumenty s kořenem Dokumenty domu veřejné.

Zástupci domu domu mohou vidět i dokumenty v sekci Dokumenty domu neveřejné.

Zobrazování informací o domech.

Níže uvedené volby zobrazují detailní informace o přítupných domech a jejich správě.
Volba zobrazovaného domu

Jsou zobrazeny domy, ke kterým máte nastaven přístup.

Firma
Zvolte právní subjekt přístupného domu SVJ/BD.

Dům
Volba domu, který patří do SVJ/BD

Pro změnu vybraného prostoru musíte vždy potvrdit volbu VYBRAT.
Detail domu

Údaje evidované správcem k zobrazenému domu.
Kontakty domu

Volba kontaktní údaje zástupců domů a referentů správce odpovědných za dům a údaje o právním subjektu domu (např. SVJ)

Kontaktní údaje domu


Za koho - Zástupci domu - členové výboru domu

Za koho - Správce - referenti správce odpovědní za dům

Schvaluje - zástupci domu oprávnění schvalovat za dům (např. účetní výkazy, faktury , požadavky na údržbu apod.)

G5i - určuje jestli má daný uživatel aktivní účet na webové aplikaci G5i.


Údaje firmy domu


Údaje z rejstříku firem - právního subjektu domu (SVJ, BD apod.)

Kliknutím na button Justice.cz je zobrazen záznam příslušné firmy v rejstříku firem.
Tento odkaz zobrazuje základní údaje a základní dokumenty firmy.
Schůze domu

Volba zobrazuje informace o budoucích nebo provedených schůzích domu.

Aktuální podpisová listina.


Kliknutím na odkaz se zobrazí aktuální podpisová listina pro pořádání schůze.Údaje o schůzích.


V jednotlivých tabulkách - údaje o termínech a náplni jednotlivých schůzích na domě.

Kliknutím na odkazy v poli Dokumenty lze vyvolat dokumenty související se schůzí (např. Zápis za schůze).
Výkaz domu.

Výkaz domu slouží k prezentaci ekonomických údajů souvisejících s hospodařením domu.

Výkaz domu je ve formě PDF souboru vždy vytvořen pro zadané období a může obsahovat udáje o:
 • stavu fondu oprav
 • čerpání fondu oprav
 • tvorbě fondu oprav
 • stavy vybraných účtů (např.tvorbě fondu oprav
 • účetní výkazy - Výsledovka rozvaha
 • údaje o dluzích atd.
Samotná forma je vždy závislá na formě zveřejňované správcem a jako subjektu odpovědného za účetnictví domu.

Výkazy domů mohou být zveřejňovány v různých česových periodách např. měsíčně , čtvrtletně, nebo průběžně v rámci sledovaného roku.
Vyúčtování domu

Volba zobrazuje vyúčtování zálohových plateb za zvolený rok.
Údaje v záložce zobrazují výsledky ročního vyúčtování jednotlivých zálohových poplatků.
Tato volba slouží k jednoduchému zobrazení výsledků vyúčtování a neobsahují kompletní údaje nutné pro kontrollu výpočtu.

Lze zobrazit výsledky ročního vyúčtování několik let zpět.

Rok vyúčtování
V rozbalovacím combu zvolte rok, za který chcete údaje o vyúčtování zobrazit.

Období vyúčtová
Zobrazuje období vyúčtování.
Popis hodnot tabulky.

Poplatek.
Název sledovaného poplatku.

Koeficient.
Koeficient podle kterého je náklad na prostor rozpočítán. Koficient může být např. spotřeba [m3], plocha [m2] , jiný koeficient...
Některé poplatky např. Ohřev, Teplo nemusí mít uveden koeficient. Tyto poplatky mohou být vypočteny externím rozúčtovatelem a detailní koeficienty jsou součástí přílohy k vyúčtování.

Záloha.
Předpisové zálohy plateb za sledované období, které měl uživatel uhradit.
Pokud nebyly uhrazeny všechny předpisové platby, je uveden řádek, který vyčíslí celkovou hodnotu nezaplacených záloh a zahrne je do celkového výsledku.

Náklad.
Skutečný náklad poplatku za sledované období rozpočetný na sledovanou jednotku podle zákonných pravidel .

Výsledek.
Rozdíl mezi sloupcem Záloha a Náklad. Kladná hodnota je přeplatek, záporná hodnota je nedoplatek.

Celkem.
Výsledek ročního vyúčtování. Součet výsledků jednotlivých výše uvedených řádků. Kladná hodnota je přeplatek, záporná hodnota je nedoplatek.
Spotřeby energií domu

Volba zobrazuje spotřeby jednotlivých evidovaných odběrných míst.

Význam polí v tabulce:
 • Počátek k. Datum počátečního stavu odečtu měřiče.

 • Počáteční stav. Naměřený stav měřiče na počátku sledovaného období.

 • Konec k. Datum konečného stavu odečtu měřiče.

 • Koncový stav. Naměřený stav měřiče na konci sledovaného období.

 • Korekce. Hodnota upravující konečnou spotřebu z důvodů např. nefunkčnosti měřiče.

 • Spotřeba. Spotřeba měřiče za sledované období.
Revize domu

Volba zobrazuje stav revizí pro dům.
Propadlé revize nebo Závady revizí jsou zobrazeny červeně.

Tabulka obsahuje tato pole o:
 • Typ revize. Popis revize.
 • Poslední provedení. Datum kdy byla revize provedena naposled.
 • Perioda rok/měs.
 • Platí do. Datum do kdy revize platí
 • Sloupec stavu závad. Kliknutím na text Zavady - zobrazení výpisu závad.

K jednotlivým záznamům revizí mohou být připojeny dokumenty např. Protokol o provedení revize.

Saldo domu

Volba podává přehled o stavu salda jednotlivých aktuálních uživatelů prostor

Záporné hodnoty jsou dluh. Má-li prostor dluh je zvýrazněn červeně

V přehledu jsou jen aktuální uživatelé prostor, tedy osoby které aktuálně bydlí. Dluhy ukončených uživatelů bývají součástí Výkazu domu Záporné hodnoty jsou dluh.

Saldo je vyčísleno z posledních 12 pohledávek a příslušných úhrad k aktuálnímu datu.

Tabulka obsahuje tato pole:
 • Určení prostoru a uživatele.
 • Počáteční stav. Počáteční stav k aktuální období - 12 měsíců.
 • Pohledávky. Součet posledních 12 pohledávek.
 • Úhrady. Součet úhrad příslušných k zobrazovanému počtu pohledávek.
 • Bilance. Výsledné saldo uživatele prostoru.

Filtr omezí počet záznamů podle zadaného řetězce.

Kliknutím na název slouce se tabulka setřídí podle tohot sloupce, při použití volby Obnov třídění se tabulka nastaví do výchozího zobrazení.
Uživatelé prostor

Volba zobrazuje aktuální osoby bydlící v nastaveném domě

Uživatelé prostor domu


V přehledu jsou jen aktuální uživatelé prostor, tedy osoby které aktuálně bydlí.

Tabulka obsahuje tato pole:
 • Určení prostoru a uživatele.
 • Vlastnický vztah.
 • Podlaží.
 • Slupoluvlastnický podíl podle katastru nemovitostí.
 • Kontaktní údaje.
 • Počet evidovaných osob pro vyúčtování.
 • Kliknutím na symbol + se zobrazí výpis případných evidovaných osob případně kontaktní adresa.

Filtr omezí počet záznamů podle zadaného řetězce.

Kliknutím na název slouce se tabulka setřídí podle tohoto sloupce, při použití volby Obnov třídění se tabulka nastaví do výchozího zobrazení.

Tisk PDF - vytvoří soubor se zobrazenými daty.


Poslední změny prostor


Upozornění na změny v užívání prostor na domě za posledních 6 měsíců.
Volba je zobrazena jen pokud změny užívání existují.

Bankovní výpisy

Volba dává informace o stavu všech bankovních účtů v nastaveném domě (SVJ)

V tabulce jsou zobrazeny jednotlivé bankovní výpis sestupně podle aktuálního data.


Tabulka obsahuje tato pole:
 • Ze dne.
 • Účetní období. Období zaúčtování.
 • Číslo evidovaného účtu.
 • Zůstatek. Stav bankovního účtu k zobrazenému datumu.
 • Detail. Kliknutím na odkaz jsou zobrazeny položky bankovního výpisu.
 • <

Položky bankovního výpisu zobrazují jednotlivé provedené transakce.

Interní komunikace domu

Volba slouží pro interní komunikaci mezi výborem a uživateli jednotek domu.

Zahrnuje tyto možnosti:

Informační deska domu


Volba slouží jako blog pro obyvatele domu.
Do části Informace od výboru zapisují členové výboru.
Do části nástěnka členů může zapisovat jakýkoli obyvatel domu.


Anketa


Volba dovoluje zjistit názor obyvatelů v domě na dotaz členů výborů.
Anketu vypisují členové výboru. Obyvatelé v domě se mohou k anketě vyjádřit do omezeného datumu.
Modul údržba - obecné ovládání

Volby modulu údržba umožňují následující manipulaci se zobrazenými daty.

Filtrace dat


Kliknutím na "ZOBRAZ FILTR" se zobrazí hodnoty pro zadání fitru.

Po zadání hledaných hodnot stačí opustit pole a omezení je ihned provedeno.
U textových polí stačí zadat jen začátek řetězce.
Button "Zruš" vymaže všechny zadané hodnoty filtru a zobrazí všechna data z původního pohledu.

NEZAPOMÍNEJTE PŘED OPOUŠTĚNÍM STRÁNKY FILTR VYPNOUT!
Stránka si filtr pamatuje a při příštím zobrazení byste si nemuseli vzpomenout, že máte filtr zapnutý!


Rychlý filtr


Pokud zapíšete řetězec do pole rychlý filtr a pole opustíte, systém se snaží vyhledat výskyt datových záznamů v výskytem tohoto řetězce.
Např. řetězec "Oprava" zobrazí záznamy kde se vyskytuje tento řetězec.


Stránkování dat


Na každé stránce je zobrazeno 15 záznamů i když skutečně je zobrazeno větší mnořství záznamů.
Kliknutím na číslo stránky se přesunete na příslušnou stránku záznamů. Symboly << >> posouvají zobrazení o 1 stranu.


Třídění dat


Kliknutím na příslušný sloupec se data podle tohoto sloupce setřídí. Aktuaální nastavení třídění je signalizováno ikonou šípka.
Nastavení třídění zůstává aktivní i po opuštění a návratu do úpříslušné evidence.